Thông cáo của Hội đồng Giám mục Tiệp về Tuyên ngôn Fiducia supplicans

Photo: Církev.cz

Hội đồng Giám mục Tiệp nhận định rằng việc chúc lành cho những người sống trong những quan hệ “bất hợp lệ không phù hợp với giáo huấn của Giáo hội và vì thế không phù hợp với ý Chúa.”


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thông cáo mục vụ về Tuyên ngôn Fiducia supplicans, Lòng tín thác khẩn cầu, do Bộ Giáo lý đức tin ban hành ngày 18 tháng Mười Hai năm ngoái, cho phép chúc lành mục vụ, ngoài phụng vụ, cho những cặp sống trong những tương quan bất hợp lệ, các giám mục Tiệp nhận xét rằng mặc dù Tuyên ngôn của Bộ không chấp nhận cho chúc lành theo các nghi lễ và kinh nguyện có thể tạo nên lẫn lộn và giáo lý của Giáo hội về hôn nhân không có gì thay đổi, nhưng Hội đồng Giám mục Tiệp nhận xét rằng có thể có những đối nghịch thực hành giữa đạo lý và mục vụ. Thông cáo của các giám mục muốn ngăn chặn làm sao để một số chỉ dẫn trong tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin đừng gây ra những lẫn lộn, lo âu và nghi ngờ nơi Dân Chúa.

Trong ý hướng đó, các giám mục Tiệp khẳng định rằng: bất kỳ ai chúc lành cho những người sống trong những tương quan bất hợp lệ cần để ý tới những điểm sau đây:

  • Mục đích việc chúc lành mục vụ là để cố gắng cứu độ mỗi người, đó là sứ mạng và mục đích của Giáo hội.
  • Trước khi chúc lành, người chúc lành phải thông tin trung thực và đầy đủ về mục đích của việc chúc lành này, đó là lời cầu xin mọi sự lành và củng cố ý muốn sống theo ý Chúa và đồng thời cầu xin được giải thoát khỏi những gì trái ngược với Tin mừng.
  • Việc chúc lành được ban cho con người làm sao để tránh có vẻ chấp thuận, hợp thức hóa hoặc nâng việc chúc lành này lên hàng bí tích hôn phối.
  • Việc chúc lành phải vắn tắt, cô đọng, đơn sơ, ví dụ dưới hình thức một kinh nguyện đơn giản, và kết thúc với dấu thánh giá trên mỗi người.
  • Nếu những người xin chúc lành không hiểu mục đích nói trên của việc chúc lành thì đừng chúc lành và cầu nguyện cho họ.

Và các giám mục Tiệp kết luận rằng: Chúng tôi hy vọng thái độ cởi mở và nhân hậu này của Giáo hội sẽ giúp nhiều người suy nghĩ sâu xa hơn về tình trạng của họ và chín chắn trong quyết định trở lại cuộc sống phù hợp với các nguyên tắc của Tin mừng.

(Ekai.pl. 26-1-2024)