Phát biểu của Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về nạn phá rừng

Photo by Geio Tischler on Unsplash

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài tham luận, hôm mùng 06 tháng Năm vừa qua, tại Diễn đàn thứ 19 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, về rừng cây, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã nhắc đến ý niệm của Đức Thánh cha Phanxicô về môi sinh học toàn diện, trong thông điệp “Laudato sì”, và nhấn mạnh rằng các rừng cây cũng là những “động cơ phát triển lâu bền, vì chúng cung cấp các phương tiện sống còn, nước trong sạch và điều hành khí hậu của hàng triệu người trên trái đất”.

Vì thế, điều thiết yếu là tất cả những hành động về vấn đề này cần nhắm tới sự phát triển toàn diện của các dân tộc tùy thuộc vào rừng cây. Rất tiếc là quá nhiều khi xảy ra tình trạng: để gia tăng sản xuất, người ta ít quan tâm đến điều xảy ra và gây hại cho các tài nguyên tương lai, sức khỏe của môi trường hoặc an sinh của con người, như nạn phá rừng. Vì thế, đường lối cần theo là một lối tiếp cận toàn diện, nhấn mạnh đến sự lệ thuộc hỗ tương giữa các yếu tố môi trường, xã hội, kinh tế, với ý hướng tôn trọng hệ sinh thái và các cộng đoàn”.

(Vatican News 7 và 8-5-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail