Đức Thánh cha tiếp kiến Bộ Giáo lý đức tin

Photo: Vatican Media

Sáng hôm 26 tháng Giêng năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các hồng y, giám mục và giáo sĩ thành viên Bộ Giáo lý đức tin. Đức Thánh cha giải thích về Tuyên ngôn “Fiducia supplicans”, Lòng tín thác khấn xin, về việc chúc lành cho những cặp bất hợp lệ trong Giáo Hội, trong đó có những cặp đồng phái.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong những ngày họp, các tham dự viên đã suy tư về đề tài: sự thành sự của các bí tích.

Trong phần cuối của bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc đến tuyên ngôn do Bộ Giáo lý đức tin công bố ngày 18 tháng Mười Hai năm 2023, với sự phê chuẩn của ngài. Văn kiện tạo nên một sự xôn xao và tranh luận lớn trong Giáo hội. Đức Thánh cha giải thích rằng:

“Ý hướng của việc “chúc lành mục vụ và bộc phát” là chứng tỏ cụ thể sự gần gũi của Chúa và Giáo hội với tất cả những người ở trong các hoàn cảnh khác nhau, xin giúp đỡ để tiếp tục hoặc nhiều khi để bắt đầu hành trình đức tin. Tôi muốn nhấn mạnh vắn tắt hai điều:

“Thứ nhất là những việc chúc lành ấy, ở ngoài mọi bối cảnh và hình thức phụng vụ, không đòi một sự hoàn hảo luân lý để nhận lãnh; thứ hai là khi một cặp tự nguyện đến gần để xin chúc lành, ta không chúc lành cho sự kết hiệp của họ, nhưng chỉ chúc lành cho những người cùng nhau xin chúc lành. Không phải sự kết hiệp, nhưng là con người, dĩ nhiên để ý tới bối cạnh, những nhạy cảm, những nơi họ sống và những thể thức thích hợp nhất để chúc lành như vậy”.

(Rei 26-1-2024)