MVGT

 • Đức Giê-su Ki-tô – Đường củng cố đức tin

  Jun 09, 2024
  Đức tin của các Ki-tô hữu gắn liền với mặc khải Thiên Chúa trong dòng lịch sử mà cao điểm là sự hiện diện và hoạt động của Đức Giê-su giữa lòng trần thế. Do đó, ưu tiên của các Ki-tô hữu không phải là chú tâm vào những nghi thức, luật lệ, tuyên tín trừu tượng hay những gì phải tin, những điều phải giữ, những việc phải làm mà là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa trong thân phận con người.
 • Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng

  Apr 05, 2024
  Các Ki-tô hữu được mời gọi đón nhận Đức Giê-su, đón nhận Đường Thiên Chúa Quan Phòng và sống theo Đường Thiên Chúa Quan Phòng trong mọi biến cố đời mình. Đặc biệt, các Ki-tô hữu được mời gọi loan báo Đường Đức Giê-su và Tin Mừng của Người cho anh chị em đồng loại.
 • Đức Giê-su Ki-tô – Đường tình bạn

  Jun 04, 2023
  Hành trình trần thế của Đức Giê-su cho chúng ta nhận thức rằng, một mặt, Người đến với mọi người thuộc mọi giai tầng trong xã hội, mặt khác, tình bạn của Người rất cụ thể.
 • Đức Giê-su Ki-tô – Đường tạ ơn

  Apr 06, 2023
  Đường của Đức Giê-su trong hành trình trần thế là Đường Tạ Ơn. Do đó, mọi người được mời gọi đến với Đường Tạ Ơn, đi theo Đường Tạ Ơn và hành động theo Đường Tạ Ơn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mình.
 • Đức Giê-su Ki-tô – Đường ân sủng

  Mar 02, 2023
  Nhờ Đức Giê-su là Đường Ân Sủng, con người được khôi phục phẩm giá là hình ảnh Thiên Chúa, đặc biệt, được thông phần bản tính Thiên Chúa và trở nên con cái của Người.