Thông cáo của Hội đồng Giám mục Hòa Lan về Tuyên ngôn “Lòng tín thác khẩn xin”

Image by Laura Montagnani from Pixabay

Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Hòa Lan đã thông cáo về Tuyên ngôn “Fiducia supplicans”-Lòng tín thác khẩn xin- của Bộ Giáo lý đức tin, về việc chúc lành, nhưng các giám mục tránh không nói về việc chúc lành cho các cặp.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các giám mục Hòa Lan nhấn mạnh là không muốn phủ nhận sự phù trợ của Thiên Chúa đối với một ai. “Có thể đọc một kinh nguyện cho cá nhân các tín hữu sống trong một tương quan bất hợp lệ”. Điều quan trọng là bạn xin điều gì trong lời cầu nguyện và cầu nguyện thế nào: “Đối với người sống trong một tương quan bất hợp lệ hoặc quan hệ đồng tính luyến ái, linh mục có thể đọc một kinh nguyện đơn sơ ngoài việc cử hành hôn phối hoặc buổi cầu nguyện phụng vụ”.

Những lời được chọn trong công thức chúc lành cho thấy rõ “đó không phải là một sự chúc lành hoặc xác nhận một tương quan bất hợp lệ, và nó cũng tránh lẫn lộn với hôn phối, mà theo đạo lý Công giáo, chỉ có thể kết ước giữa một người nam và một người nữ”.

Hội đồng Giám mục Hòa Lan không minh thị phê bình Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin, nhưng các vị không chấp nhận ngôn từ trong văn kiện của bộ, nói rằng có thể chúc lành cho “những cặp ở trong tình trạng bất hợp lệ và những cặp đồng phái” và nhấn mạnh là chỉ nói đến mỗi cá nhân riêng rẽ ở trong những tương quan ấy.

Ý nghĩa sự gần gũi và đồng hành

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Hòa Lan cũng nhận xét rằng Bộ Giáo lý đức tin nhấn mạnh, phù hợp với Kinh thánh và Truyền thống Giáo hội, theo đó: “Hôn phối chỉ có thể giữa một người nam và một người nữ, và hôn phối bất khả phân ly, các quan hệ bất hợp lệ thuộc mọi loại, tự nó là đáng trách về luân lý”. Đồng thời, các giám mục Hòa Lan nhấn mạnh tầm quan trọng trong tinh thần mục vụ của sự gần gũi và đồng hành.

Tuyên ngôn “Lòng tín thác khẩn xin” của Bộ Giáo lý đức tin tiếp tục tạo nên những phản ứng tích cực và tiêu cực, cũng như những tranh luận trên thế giới. Ngày 04 tháng Giêng vừa qua, Bộ cảm thấy một lần nữa phải công bố một bản giải thích về tuyên ngôn, dưới hình thức một thông cáo báo chí.

(Katholische.de 18-1-2024)