Đức Hồng y Parolin có thể là vị điều hành việc bầu Giáo hoàng

Đức Hồng y Pietro Parolin | Vatican News

Đức Hồng y Pietro Parolin, 68 tuổi, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, có thể là vị sẽ điều hành mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Giới báo chí đưa ra nhận xét trên đây, xét vì thứ Bảy, ngày 18 tháng Mười Một này, Đức Hồng y Leonardo Sandri, người Argentina, cựu Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, và là Phó Niên trưởng Hồng y đoàn, tròn 80 tuổi, và do đó ngài không còn quyền bầu Giáo hoàng nữa.

Theo nguyên tắc, vị Niên trưởng Hồng y đoàn là vị điều hành mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng, với điều kiện ngài dưới 80 tuổi và còn quyền bầu Giáo hoàng.

Niên trưởng Hồng y đoàn hiện nay là Đức Hồng y Giovanni Battista Re, đã 89 tuổi. Vị Hồng y đẳng Giám mục tiếp đó là Đức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, hiện nay 79 tuổi, sau đó là Đức Hồng y Fernando Filoni, 77 tuổi.

Đức Hồng y Niên trưởng và Phó Niên trưởng, theo luật mới, được bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm. Hồi đầu năm 2020, Đức Thánh cha đã phê chuẩn việc bầu Đức Hồng y Re và Sandri, Niên trưởng và Phó Niên trưởng, và nhiệm kỳ các vị sẽ kết thúc vào đầu Năm Thánh 2025.

Niên trưởng Hồng y đoàn là vị đứng đầu trong số những người đồng hàng. Vai trò của ngài trở nên quan trọng trong trường hợp Đức Giáo hoàng qua đời hoặc từ nhiệm. Chính ngài là người triệu tập các hồng y về Roma để dự công nghị Hồng y.

Hồng y cử tri hiện nay còn 135 vị, nhưng phải đợi đến ngày 01 tháng Giêng năm 2025, số cử tri mới tròn con số tối đa 120 vị, như luật định, nếu Đức Thánh cha không bổ nhiệm các vị mới và không có vị nào qua đời trong thời gian đó.

(KNA 16-11-2023)