Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên năm B, 09/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên năm B, 09/06/2024. 

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.