Các giáo phận ở Mỹ thực hiện đợt lắng nghe bổ túc

Photo: synod.va

Gần 200 giáo phận tại Mỹ được yêu cầu thực hiện một đợt lắng nghe mới trong những tháng tới đây, như thành phần một giai đoạn mới Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI về đồng hành hay hiệp hành.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các cuộc lắng nghe này sẽ qui trọng tâm về vai trò của các cơ cấu và tổ chức trong Giáo hội và cần phải hoàn tất với một tổng hợp vào đầu tháng Tư năm nay.

Hôm mùng 02 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Daniel Flores, Giám mục Giáo phận Brownsville, bang Texas, Chủ tịch tiểu ban của Hội đồng Giám mục Mỹ về đạo lý và là phối hợp viên về vai trò của Hội đồng Giám mục Mỹ trong tiến trình công nghị thế giới, đã gửi thư cho các giám mục các giáo phận toàn quốc, trong đó ngài cho biết các khóa lắng nghe cần qui trọng tâm vào hai câu hỏi, dựa trên sự hướng dẫn của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, đó là:

Trước hết, tôi đã thấy hoặc kinh nghiệm ở đâu về những thành công hoặc thất bại trong các cơ cấu, tổ chức, việc lãnh đạo, hoặc đời sống khích lệ hay cản trở sứ mạng của Giáo hội?

Và câu hỏi thứ hai là: Làm thế nào để các cơ cấu hoặc tổ chức của Giáo hội giúp tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa đáp lại tiếng gọi công bố Tin mừng và sống như một cộng đoàn yêu mến và thương xót trong Chúa Kitô?”

Các ý kiến thu thập sẽ được Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mỹ gửi về Roma vào tháng Năm năm nay.

Đức cha Brown cho biết ban của ngài xin mỗi giáo phận ở Mỹ thực hiện hai hoặc ba cuộc họp lắng nghe, và chuẩn bị từ ba đến năm trong đúc kết cuộc thảo luận trong các cuộc họp ấy.

Hội đồng Giám mục Mỹ cũng sẽ thực hiện những khóa họp lắng nghe trên bình diện toàn quốc và sẽ bàn về những vấn đề, như ơn gọi, công bằng xã hội và sự tham gia. (Pillar 3-1-202304)

Dường như tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành tại Mỹ ít được các tín hữu quan tâm, như lời Đức Hồng y Chủ tịch Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, cho biết trong các tiến trình tham khảo ý kiến, chỉ có 1% số tín hữu quan tâm đến Thượng Hội đồng Giám mục này.

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail