Đức Giáo Hoàng

  • Đức Thánh cha tiếp chung Tổng hội của một số dòng tu

    Jul 17, 2024
    ​​​​​​​Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các tu sĩ nam nữ hãy cảnh giác trước những cám dỗ của tham vọng, vốn là một “dịch tễ” trong đời sống thánh hiến; bài trừ ghen tuông vì đó là điều xấu xa trong đời sống cộng đoàn, cũng như loại bỏ những thái độ, như yêu sách, cứng nhắc và mọi nguy cơ tự tham chiếu.