Videos

Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 14/03/2021
Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 13/04/2021
Lòng sùng kính Lòng Chúa Thương Xót hiện nay
Đức Thánh cha cử hành lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 12/04/2021
Thánh Lễ Chúa Nhật, 11/04/2021
Xây tường quanh Đại chủng viện ở Nigeria chống