Videos

Thánh Lễ Chúa Nhật, 09/08/2020
Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 08/08/2020
Lời Chúa, Thứ Hai 10/08/2020
Lời Chúa, Chúa Nhật 09/08/2020
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 07/08/2020
Đức Thánh cha viếng Đền thờ Đức Bà Cả
Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 06/08/2020