Videos

Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 24/10/2020
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 23/10/2020
Mở án phong chân phước cho “Mẹ của các bệnh nhân
Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 22/10/2020
Đức Thánh cha: Ai thờ lạy Thiên Chúa, thì yêu
Lời Chúa, Chúa Nhật 25/10/2020
Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 21/10/2020