Tòa Thánh kêu gọi chống sử dụng công nghệ thông tin cho các mục đích tội phạm

Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia | Vatican News

Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, cổ võ việc tiến tới một hiệp ước quốc tế toàn diện chống việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào các mục đích tội phạm.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài tham luận ngày 03 tháng Mười vừa qua, tại Ủy ban thứ ba thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York, Đức Tổng giám mục Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhận định rằng sự phát triển công nghệ truyền thông và thông tin đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội nhưng trong tư cách là dụng cụ, các công nghệ này không luôn luôn trung lập. Các công nghệ ấy có thể bị sử dụng để tạo nên nhiều tội ác, ảnh hưởng tai hại đến hòa bình, các quyền con người và sự phát triển con người toàn diện.

Phái đoàn Tòa Thánh đặc biệt tố giác nạn lạm dụng các công nghệ đó vào việc sản xuất, phổ biến và tiêu thụ các tài liệu dâm ô trẻ em, và những hình thức khác trong việc bóc lột tính dục trẻ em, vi phạm phẩm giá nội tại của các em. Hơn nữa, các công nghệ đó còn làm cho nạn bóc lột và lạm dụng trẻ em vượt lên trên các biên giới, vượt xa những cố gắng và tài nguyên của các tổ chức và các cơ quan an ninh có nhiệm vụ bài trừ những lạm dụng ấy.

Thêm vào đó những tổ chức khủng bố có thể lạm dụng các công nghệ thông tin và truyền thông vào các mục tiêu tuyên truyền, tuyển mộ, quyên tiền, huấn luyện, chiến thuật, điều khiển và kiểm soát, cũng như các vụ tấn công mạng.

Vì thế, Đức Tổng giám mục Caccia nói: Điều thiết yếu là lật ngược những xu hướng vừa nói, đồng thời mọi luật lệ nhắm điều hành mục tiêu và sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông phải tôn trọng phẩm giá con người và các nhân quyền, kể cả quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo”.

Do đó, Phái đoàn Tòa Thánh ủng hộ việc soạn thảo một hiệp ước quốc tế toàn diện để chống lại nạn dùng các công nghệ thông tin và truyền thông vào các mục tiêu phạm pháp. Tuy đã có một số tổ chức quốc tế trong các lãnh vực này, nhưng cần có một Ủy ban đặc nhiệm, dựa trên sự dấn thân xây dựng và minh bạch của mọi phái đoàn nhắm chống lại các tội ác mạng. Giải quyết vấn đề này đòi phải có một sự đối thoại chân thành và trong sáng giữa các phái đoàn cổ võ sự đồng thuận.

(Holymission 3-10-2022)

Add new comment

13 + 1 =