Các Giám mục Liên hiệp Âu châu kêu gọi luôn hoạt động cho sự thống nhất

Image by Abian Valido from Pixabay.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ, mừng vào ngày 09/11 này, các Giám mục thuộc Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, kêu gọi gia tăng hoạt động cho sự hiệp nhất.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Nhiều mong đợi chưa được đáp ứng

Trong tuyên ngôn công bố hôm 07/11/2019 vừa qua, các đại biểu của 27 Hội đồng Giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu khẳng định rằng: “Bức tường Berlin là biểu tượng sự chia rẽ ý thức hệ của Âu Châu và toàn thế giới... Tuy bức tường đã sụp đổ, nhưng thực tế tất cả những mong đợi về sự sụp đổ bức tường vẫn chưa được đáp ứng. Cũng vậy những ý thức hệ là nguồn gốc đưa đến sự xây dựng bức tường vẫn không hoàn toàn biến mất khỏi Âu Châu và chúng luôn hiện diện ngày nay dưới những hình thức khác nhau.”

Các Giám mục cũng nói rằng: “Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng nhìn nhận chính Chúa Kitô là an bình của chúng ta: từ hai thực tại... Chúa đã biến thành một... Ngài đã phá hủy những gì phân rẽ họ, bức tường oán ghét” (Ep 2,14).

Đừng dựng lên các bức tường khác

Các Giám mục Âu Châu cũng xác quyết rằng: “Sự sụp đổ bức tường Berlin không những có chiều kích lịch sử, nhưng cả chiều kích ngôn sứ nữa. Biến cố ấy dạy chúng ta rằng xây dựng những bước tường giữa các dân tộc không bao giờ là một giải pháp. Nó cũng kêu gọi chúng ta làm việc cho một Âu Châu tốt đẹp và hội nhập, đoàn kết hơn. Chúng ta hãy nhớ đến vai trò quan trọng của thánh Gioan Phaolô II và những lời khích lệ của ngài: “Âu Châu phải hô hấp bằng hai buồng phổi của mình!”

Sau cùng các Giám mục Âu Châu mời gọi các tín hữu “cầu nguyên, xin Chúa Thánh Linh soi sáng để đạt tới một Âu Châu được những nguyên tắc chính soi dẫn, đó là công lý, tự do và hòa bình”.

(Comece 6-11-2019)

Add new comment

7 + 0 =