Đại dịch làm giảm sút việc tài trợ đào tạo linh mục tại xứ truyền giáo

Photo: Pater Karl Wallner /Facebook

Đại dịch Covid-19 đã làm suy giảm nhiều việc tài trợ của Hội Giáo hoàng thánh Phêrô Tông đồ cho các cơ sở đào tạo chủng sinh và linh mục tại các xứ truyền giáo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong khóa họp thường niên của 120 vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền Giáo, nhóm tại Lyon bên Pháp, trong tuần lễ từ 16 đến 21 tháng Năm vừa qua, cha Guy Bognon thuộc Tu đoàn Xuân Bích, Tổng thư ký Hội thánh Phêrô Tông đồ, hai trong bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo, đã tường trình hoạt động trong năm 2021. Cha nói: “Trong năm ngoái, vì đại dịch nên Hội thánh Phêrô Tông đồ đã dành phần lớn tài trợ cho các đại chủng viện để các cơ sở này có thể sống còn và chu toàn sứ mạng đào tạo các linh mục bản xứ, vì trong thực tế nếu không có tài trợ bình thường này thì nhiều đại chủng viện sẽ buộc lòng phải đóng cửa”.

Đi vào chi tiết hơn, cha Bognon cho biết trong niên khóa 2020-2021, Hội thánh Phêrô Tông đồ đã giúp gần ba triệu Mỹ kim (3.257.346,50 USD) cho 431 tiểu chủng viện, với gần 46.000 tiểu chủng sinh. Theo các vị Giám đốc chủng viện, các tiểu chủng viện này ngày nay vẫn còn là nguồn cung cấp chính các ứng sinh cho các chủng viện năm dự bị và đại chủng viện, và cả các tập viện của các dòng.

Vì thế, Hội thánh Phêrô Tông đồ đã gửi giúp gần một triệu rưỡi Mỹ kim cho 120 chủng viện năm dự bị, với tổng cộng gần 6.000 chủng sinh.

Sau cùng, 220 đại chủng viện tại các xứ truyền giáo, - trong đó có Việt Nam -, được Hội tài trợ gần 11 triệu Mỹ kim (10.829.880), với 23.070 đại chủng sinh, [bình quân mỗi thầy được 470 Mỹ kim một năm, so với 720 Mỹ kim mỗi năm trước đại dịch).

Trong phúc trình, cha Bognon cho biết trong năm qua, Hội thánh Phêrô Tông đồ đã nhận được những đơn xin tài trợ cho 4.500 nữ tập sinh và 2.390 nam tập sinh ở các xứ truyền giáo nhưng không thể đáp ứng vì thiếu tài chánh. Cha nói: “Thay vì làm giảm bớt, đại dịch lại làm gia tăng các đơn xin tài trợ ngoại thường, như xin giúp đỡ việc kiến thiết các cơ cấu hạ tầng và trang bị các dụng cụ để các chủng viện có thể hoạt động tốt. Nhưng rất tiếc vì số thu nhập không tương ứng với số đơn xin, nên rất ít các dự án đó được Hội thánh Phêrô Tông đồ cứu xét để tài trợ. Quyết định ưu tiên vẫn là làm sao để các chủng viện có thể sống còn với những tài trợ bình thường”.

Trong năm qua, Hội thánh Phêrô Tông đồ cũng tổ chức khóa huấn luyện các nhà đào tạo chủng viện, cấp học bổng cho 171 linh mục giáo phận và các nữ tu thuộc mười bốn dòng bản xứ, cung cấp các ý lễ cho các linh mục.

(Fides 21-5-2022)

Add new comment

5 + 2 =