Lời Chúa, Thứ Năm 09/08/2018

Thứ Năm Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: Gr 31:31-34

Chúa phán: "Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta ký kết với tổ phụ chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập, giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng". Chúa phán: "Đây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta". Chúa phán: "Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: 'Ngươi hãy nhìn biết Chúa', vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng".

Tin Mừng: Mt 16:13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Suy niệm

Đón nhận thánh ý Chúa

Trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ về dư luận của quần chúng đối với Ngài. Người hỏi họ điều đó nhằm cố ý để dẫn đưa các ông đến việc tuyên xưng đức tin một cách rõ ràng minh bạch hơn. Sau đó, Chúa Giêsu hỏi đích thân các môn đệ, những người sống rất gần gũi với Người: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô đã mau mắn đại diện anh em để thưa rằng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Chúa đã khen câu trả lời của Phêrô vì câu trả lời đó là tư tưởng của Thiên Chúa, ông được Thiên Chúa mặc khải. Do đó, Người đã ban tặng cho ông một tước hiệu: Đá tảng của Giáo hội. Và Giáo hội của Chúa sẽ được xây trên đá tảng vững chắc đó. Đến lúc này, Phêrô rất hãnh diện với anh em. Thực vậy, việc tuyên xưng của Phêrô là rất cần thiết cho các môn đệ để tránh cho các ông khỏi thất vọng về cuộc thương khó và cái chết sắp tới của Thầy. Người kitô hữu cũng cần tuyên xưng đức tin mình trước mọi thử thách của cuộc đời.

Nhưng, sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó mà Người sẽ phải chịu, Phêrô không chấp nhận được điều đó, vì thế, ông đã can ngăn Người. Chúa nói: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Chúa đã gọi Phêrô là Xatan vì ông không hiểu và sống đường lối của Chúa. Lối suy nghĩ của ông là lối suy nghĩ của loài người. Thực vậy, tuy Phêrô tuyên xưng Đức Tin, nhưng ông chẳng hiểu gì về sứ mạng của Thầy mình, vì thế ông đã can ngăn Chúa đi lên Giêrusalem.

Thánh ý Chúa trên cuộc đời chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng không hiểu được, và như Phêrô, chúng ta cũng muốn Chúa đối xử với chúng ta như ý chúng ta muốn. Vì thế, lắm người phàn nàn kêu trách Chúa khi kêu cầu Chúa hoài mà Chúa không ban ơn như lòng họ mong muốn. Chúa luôn ban ơn, nhưng Người sẽ ban ơn theo ý của Người. Mà ý của Người luôn đem đến điều tốt đẹp cho chúng ta. Vì thế, chúng ta cần có lòng vững tin vào đường lối của Người.

Và sống trong cuộc đời, mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh, và sứ mệnh nào cũng không ít khó khăn. Do đó, chúng ta cần tin tưởng vào đường lối Chúa và quyết tâm đi cho đến cùng theo gương Chúa, bất chấp mọi khó khăn trở ngại như thánh Phêrô khi hiểu được thánh ý của Chúa, ông đã trung kiên theo Chúa đến nỗi hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng cho Chúa.

Xin Chúa giúp mỗi người luôn mở lòng đón nhận thánh ý Chúa với một niềm tin tưởng và phó thác đường lối của Người. Xin Chúa ban sức cho chúng con để chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin của mình bằng chính đời sống chúng con. Amen.

Đức Duy

Add new comment

1 + 4 =