Thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc

Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Add new comment

7 + 2 =