Giúp gia đình bật dậy sau khủng hoảng, xung đột

Linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo - Chuyên viên tâm lý, trình bày về “Gia đình bật dậy sau khủng hoảng - xung đột”.

Nguồn: WGPSG

Add new comment

8 + 0 =