Đức Thánh cha cổ võ đầu tư về giáo dục chống thay đổi khí hậu

Women in Mali whose livelihood is threatened by climate change | AFP or licensors

Đức Thánh cha Phanxicô cổ võ cộng đồng thế giới đầu tư nhiều hơn vào việc giáo dục giới trẻ về việc chống nạn hâm nóng trái đất và thay đổi khí hậu.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc hội thảo trực tuyến, do sáng kiến của tổ chức Unesco Liên Hiệp Quốc về đề tài: “Thay đổi khí hậu và nạn nghèo đói: những nguyên tắc luân lý đạo đức và trách nhiệm khoa học.”

Sứ điệp của Đức Thánh cha đã được Đức ông Francesco Follo, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức Unesco, tuyên đọc hôm 24/3/2021 vừa qua, và được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 30/3/2021.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhận định rằng: “Ảnh hưởng của sự hâm nóng trái đất đối với những người nghèo nhất, đòi chúng ta phải cứu xét câu trả lời cho cuộc khủng hoảng về xã hội môi trường hiện nay, như một cơ may duy nhất để lãnh trách nhiệm trước sự mong manh của căn nhà chung của chúng ta” (Ft 117), bằng cách cải tiến các điều kiện sinh sống, sức khỏe, chuyên chở, an ninh năng lượng, kiến tạo những cơ may mới về công ăn việc làm”.

“Trong viễn tượng này, với hiệp định Paris chống thay đổi khí hậu, chúng ta ý thức về sự thay đổi khí hậu, như một vấn đề có tính chất luân lý đạo đức, hơn là vấn đề chuyên môn, và bước tiến quyết định mà chúng ta cần đề ra chính là đầu tư vào việc giáo dục các thế hệ trẻ về những lối sống tôn trọng thiên nhiên, cho đến nay ít được quan tâm tới.”

Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: “Điều đặc biệt quan trọng là người trẻ được huấn luyện về việc bảo tồn thiên nhiên và tôn trọng tha nhân để có thể dấn thân thăng tiến những tập quán mới trong việc sản xuất và tiêu thụ, để tạo nên một kiểu mẫu mới trong việc tăng trưởng kinh tế, đặt con người và môi trường ở trung tâm. Trong lãnh vực này, Unesco có một tầm quan trọng chủ yếu và tôi hài lòng vì cuộc hội thảo này dựa trên những hệ luận luân lý đạo đức của cuộc khủng hoảng khí hậu, cùng với mục đích đào sâu các khía cạnh khoa học”.

(Rei 30-3-2021)

Add new comment

11 + 4 =