Phúc trình về các án phong thánh Dòng Don Bosco

Photo: infoans.org

Văn phòng thỉnh nguyện viên phong thánh của gia đình dòng Don Bosco cho biết hiện nay có 58 án phong chân phước và hiển thánh đang được văn phòng này của dòng theo dõi và xúc tiến.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hàng năm, Văn phòng thỉnh nguyện viên Don Bosco vẫn công bố phúc trình thường niên về diễn tiến các án phong. Theo phúc trình mới công bố ngày 9/2/2021 vừa qua, hiện nay gia đình dòng Don Bosco có chín vị hiển thánh, 118 chân phước, 18 Đấng Đáng kính và 28 vị Tôi tớ Chúa. Các con số này sẽ gia tăng vì hiện nay có 58 án phong đang được Bộ Phong thánh cứu xét.

Sau khi thánh Gioan Bosco vị sáng lập dòng qua đời, cha Michele Rua, người kế nhiệm, đã viết rằng: “Sự thánh thiện của các con cái là bằng chứng về sự thánh thiện của người Cha”.

Theo phúc trình mới công bố, trong năm 2020 vừa qua, Bộ Phong thánh đã cho phép mở cuộc điều tra để làm án phong chân phước cho Đức cha Giuseppe Cognata (1885-1972), dòng Don Bosco Italiano, sáng lập dòng nữ Salesienne hiến sinh Thánh Tâm Chúa Giêsu (Salesiane oblate del Sacro Cuore di Gesù). Ngài bị cách chức giám mục vì một lời vu khống, và chỉ mười năm trước khi qua đời, ngài mới được thánh Gioan XXIII phục hồi chức vụ năm 1962.

Trong năm qua, cuộc điều tra cấp giáo phận cho hai vị Tôi tớ Chúa thuộc gia đình Don Bosco đã kết thúc, đó là cha Rodolfo Lunkenbein, và ông Simão Bororo, bị giết ngày 15/7 năm 1976, tại sân giáo điểm truyền giáo Don Bosco ở Meruri thuộc miền Amazonia.

(Acistampa 9-2-2021)

Add new comment

9 + 9 =