CHƯƠNG TRÌNH

Time (UTC) Program
00:00:00 - 00:15:00TRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHA
00:15:00 - 00:25:00PHÚT CẦU NGUYỆN
00:25:00 - 00:55:00THÁNH CA 2
00:55:00 - 01:10:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
01:10:00 - 01:40:00KINH MÂN CÔI
01:40:00 - 02:10:00ĐẠO LÝ TNKM
02:10:00 - 02:20:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
02:20:00 - 02:35:00TIN TÔN GIÁO
02:35:00 - 02:50:00THỜI SỰ
02:50:00 - 03:05:00LỜI CHÚA CHÚA NHẬT
03:05:00 - 03:20:00TRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHA
03:20:00 - 03:30:00PHÚT CẦU NGUYỆN
03:30:00 - 04:00:00LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
04:00:00 - 04:30:00THẦN HỌC KINH THÁNH
04:30:00 - 05:00:00THÁNH CA 1
05:00:00 - 05:05:00KINH TRUYỀN TIN
05:05:00 - 05:20:00TIN TÔN GIÁO
05:20:00 - 05:50:00THÁNH CA 2
05:50:00 - 06:00:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
06:00:00 - 06:30:00ĐẠO LÝ TNKM
06:30:00 - 07:00:00KINH MÂN CÔI
07:00:00 - 07:15:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
07:15:00 - 07:45:00THẦN HỌC KINH THÁNH
07:45:00 - 08:00:00TIN TÔN GIÁO
08:00:00 - 08:30:00LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
08:30:00 - 08:40:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
08:40:00 - 08:55:00THỜI SỰ
08:55:00 - 09:10:00LỜI CHÚA CHÚA NHẬT
09:10:00 - 09:25:00TRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHA
09:25:00 - 09:35:00PHÚT CẦU NGUYỆN
09:35:00 - 10:05:00THÁNH CA 1
10:05:00 - 10:20:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
10:20:00 - 10:50:00KINH MÂN CÔI
10:50:00 - 11:00:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
11:00:00 - 11:05:00KINH TRUYỀN TIN
11:05:00 - 11:20:00TIN TÔN GIÁO
11:20:00 - 11:35:00THỜI SỰ
11:35:00 - 11:50:00LỜI CHÚA CHÚA NHẬT
11:50:00 - 12:05:00TRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHA
12:05:00 - 12:15:00PHÚT CẦU NGUYỆN
12:15:00 - 12:45:00THÁNH CA 2
12:45:00 - 13:00:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
13:00:00 - 13:30:00THẦN HỌC KINH THÁNH
13:30:00 - 14:00:00KINH MÂN CÔI
14:00:00 - 14:10:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
14:10:00 - 14:25:00TIN TÔN GIÁO
14:25:00 - 14:40:00THỜI SỰ
14:40:00 - 14:55:00LỜI CHÚA CHÚA NHẬT
14:55:00 - 15:10:00TRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHA
15:10:00 - 15:20:00PHÚT CẦU NGUYỆN
15:20:00 - 15:50:00ĐẠO LÝ TNKM
15:50:00 - 16:05:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
16:05:00 - 16:35:00THÁNH CA 1
16:35:00 - 16:45:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
16:45:00 - 17:00:00TIN TÔN GIÁO
17:00:00 - 17:30:00THÁNH CA 1
17:30:00 - 17:45:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
17:45:00 - 18:15:00KINH MÂN CÔI
18:15:00 - 18:45:00THẦN HỌC KINH THÁNH
18:45:00 - 19:15:00THÁNH CA 2
19:15:00 - 19:30:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
19:30:00 - 20:00:00ĐẠO LÝ CHO TNKM
20:00:00 - 20:30:00LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
20:30:00 - 21:00:00THẦN HỌC KINH THÁNH
21:00:00 - 21:15:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
21:15:00 - 21:45:00THÁNH CA 1
21:45:00 - 22:15:00ĐẠO LÝ CHO TNKM
22:15:00 - 22:30:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
22:30:00 - 23:00:00KINH MÂN CÔI
23:00:00 - 23:05:00KINH TRUYỀN TIN
23:05:00 - 23:15:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
23:15:00 - 23:30:00TIN TÔN GIÁO
23:30:00 - 23:45:00THỜI SỰ
23:45:00 - 23:59:59LỜI CHÚA CHÚA NHẬT