Đức Thánh cha thiết lập Quỹ y tế Công giáo

Pope Francis and Archbishop Nunzio Galatino, president of APSA | Vatican News

Hôm 06/10/2021, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố quyết định của Đức Thánh cha Phanxicô thành lập Quỹ y tế Công giáo để trợ giúp các bệnh viện Công giáo của các dòng tu, gặp khó khăn về tài chánh và có nguy cơ phải bán đi vì không thể tiếp tục nữa.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong Thủ bút ký ngày 29/9/2021 vừa qua, Đức Thánh cha quyết định thiết lập Quỹ y tế Công giáo như một cơ quan của Tòa Thánh, sẽ được Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh kiểm soát. Ngài cũng bổ nhiệm Đức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là Apsa, kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quỹ y tế Công giáo.

Với quyết định thành lập Quỹ này, Đức Thánh cha muốn tránh nguy cơ các nhà thương Công giáo gặp khó khăn về tài chánh phải bán cho những tổ chức giàu có, biến các nhà thương đó thành những dưỡng đường dành riêng cho những người giàu phương tiện tài chánh, và như vậy sẽ thu hẹp phạm vi săn sóc chữa trị dành cho mọi người và vì mọi người.

Gần đây, có nhiều nhà thương Công giáo tại Italia gặp tình trạng này. Ví dụ, Bệnh viện của dòng Gioan Thiên Chúa ở trung tâm Roma, có ý định bán đi, nhưng sau đó, Tòa Thánh đã can thiệp, và dự án này đã bị ngưng lại để tìm giải pháp khác.

(Vatican News 6-10-2021)

Add new comment

2 + 1 =