Đức Thánh cha giải thích tại sao không truyền chức thánh cho phụ nữ

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban biên tập Tạp chí “America” của dòng Tên ở Mỹ, phổ biến hôm 28 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã giải thích tại sao không truyền chức thánh cho phụ nữ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trả lời câu hỏi của ký giả: “Ngài nói gì với một phụ nữ đang phục vụ trong đời sống Giáo hội, nhưng họ cảm thấy được kêu gọi trở thành linh mục?”, Đức Thánh cha đáp:

“Đây là một vấn đề có bản chất thần học. Tôi nghĩ rằng chúng ta cắt xén yếu tính của Giáo hội, nếu chúng ta chỉ xét con đường chiều kích thừa tác vụ trong đời sống Giáo hội. Con đường không phải chỉ có chiều kích thừa tác vụ thánh chức. Giáo hội là phụ nữ. Giáo hội là một hiền thê. Chúng ta đã không khai triển một nền thần học phụ nữ suy tư về điều đó. Chúng ta có thể nói chiều kích thừa tác vụ là chiều kích của Giáo hội Phêrô. Nguyên lý Phêrô là nguyên lý thừa tác vụ. Nhưng có một nguyên lý khác còn quan trọng hơn nữa mà chúng ta không nói, và đó là nguyên lý Maria là nguyên lý nữ trong Giáo hội, phụ nữ trong Giáo hội, trong đó Giáo hội thấy mình được phản ảnh vì là phụ nữ và là hiền thê. Một Giáo hội chỉ có nguyên lý Phêrô sẽ là một Giáo hội mà người ta thu hẹp vào chiều kích thừa tác vụ, và không có gì hơn nữa. Trái lại, Giáo hội rộng lớn hơn là một thừa tác vụ. Giáo hội là hiền thê, vì thế phẩm giá phụ nữ được phản ánh trong con đường này. Và có một con đường thứ ba là con đường hành chánh, con đường Giáo hội. Chúng ta có thể nói là có đặc tính Maria, không phải là con đường thần học, nhưng là một hành chánh bình thường. Trong lãnh vực này, tôi nghĩ chúng ta phải dành chỗ nhiều hơn cho phụ nữ”.

Chính với xác tín trên đây, Đức Thánh cha đang bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào các vị trí quản trị hành chánh của Giáo hội, như trong Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh...

(Vatican News 28-11-2022)

Add new comment

1 + 18 =