Videos

Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 12/10/2019
Lời Chúa, Chúa Nhật 13/10/2019
Một Giám mục hóa trang làm người vô gia cư
Lời Chúa, Thứ Bảy 12/10/2019
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 11/10/2019
Bắt đầu giai đoạn 2 tu bổ Đền Thờ Thánh Mộ
Lời Chúa, Thứ Sáu 11/10/2019

Please wait while the page is loading