Videos

Tôn phong cha Cremonesi tử đạo lên bậc chân phước
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 18/10/2019
Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 17/10/2019
Lời Chúa, Thứ Bảy 19/10/2019
Lời Chúa, Thứ Sáu 18/10/2019
Lời Chúa, Thứ Năm 17/10/2019
Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 16/10/2019

Please wait while the page is loading